Garantinis prekių aptarnavimas

 

Saugome gamtą, todėl taikome supaprastintą prekių garantinio aptarnavimo sistemą!

MB “Cinvest” (toliau – Pardavėjas) taiko supaprastintą ir pagreitintą garantinio prekių aptarnavimo servisą, šis sprendimas užtikrina sklandesnį ir greitesnį klientų aptarnavimą. Be to, taip prisidedama ir prie gamtos išteklių saugojimo.

*Šis Pardavėjo sprendimas nepažeidžia jokių Lietuvos Respublikos Valstybinės Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatų (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488).

Sugedus Mamaland.lt įsigytai prekei nereikia JOKIŲ garantinių talonų – pakanka el. paštu [email protected] informuoti apie prekės gedimą bei pateikti el. prekės įsigijimo dokumentą.

Mamaland.lt parduodamoms prekėms pagrindinės savybės nurodomos prekės aprašyme bei tam tikroms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai nurodomi tokių prekių aprašymuose.

Svarbu: Prieš pradėdami naudoti prekę atidžiai perskaitykite šias garantines sąlygas, prekės naudojimosi instrukcijas.

Prietaiso garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti el. pirkimo dokumentą.

GARANTINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS

 1. Garantija skirta tik Mamaland.lt pirktiems prietaisams ir el. parduotuvės klientams.
 2. Garantija pradeda galioti nuo prietaiso pardavimo/perdavimo datos.
 3. Prekėms suteikiama 24 mėnesių įstatyminė garantija, jei prekės gamintojas nenurodo kitaip.
 4. Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms, keičiamoms prekių dalims.
 5. Garantija netaikoma, jeigu prekės trūkumai atsirado dėl pirkėjo kaltės – pažeistos prekės saugojimo ar naudojimo taisyklės.
 6. Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti  taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos.
 7. Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai  detalei  taikomas tęstinis garantijos terminas.
 8. Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:
  • Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar  neatsargumo;
  • Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
  • Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan., nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;
  • Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
  • Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo.
  • Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas, bandytas savarankiškai išrinkti ar remontuoti (matomos ardymo žymės, prietaiso tvirtinimo detalių pažeidimai);
  • Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus,  kurie nėra rekomenduojami gamintojo;
  • Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos bei garantinio talono taisyklių.
 9. Garantinio aptarnavimo taisyklės:
  • Pirkėjas dėl garantinio prekių aptarnavimo kreipiasi paštu: [email protected], nurodydamas prietaiso gedimo pobūdį, pateikdamas pirkimo dokumentą (el. sąskaitą – faktūrą) bei kitą reikalingą informaciją, jei to reikalauja Pardavėjas;
  • Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu;
  • Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita;
  • Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami per 14-21 dienas nuo prietaiso perdavimo arba per 45 dienas, jei detalę reikia atsivežti iš užsienio;
  • Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu – negalima pašalinti;
  • Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui priduoto prietaiso komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos.
 10. Prietaisų eksploatavimo sąlygos:
  • Santykinė oro drėgmė iki 95%, atmosferos slėgis nuo 85kPa iki 108kPa;
  • Vibracijos poveikiai: dažnis (10-55) Hz, pagreitis iki 10 m/s (1g);
  • Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją, dulkių;
  • Transportavimo metu esant minusinei  temperatūrai, prieš prietaisą įjungiant reikia palaikyti išpakuotą ne trumpiau nei 6 val normaliose klimatinėse sąlygose;
  • Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje aplinkos temperatūra aukštesnė į patalpą, kurioje aplinkos temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros tinklą ne mažiau kaip 3-5val;
  • Visi prietaisai turi būti įžeminami, elektros tinklas turi būti techniškai tvarkingas, maitinimo įtampa 220V (±10%), dažnis 50Hz. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus ar stabilizatorius.
   • temperatūra nuo (10,2) ºC iki (35,2) ºC;
   • santykinė oro drėgmė – iki (93,3) % esant  (25,2) ºC temperatūrai.
   • vibracijos poveikiai : dažnis (10-55) Hz, pagreitis iki 10m/s (1g).
   • atmosferos slėgis nuo (84.3) kPa iki (107.3) kPa.
 1. Dėmesio draudžiama:
  • Prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių įrenginių.
  • Nuiminėti dangčius, atidarinėti prietaiso korpusą, savarankiškai remontuoti ar kitaip ardyti prietaisą.
  • Ant prietaiso dėti sunkius daiktus.
  • Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.

Laikantis tinkamų laikymo sąlygų ir naudojimosi taisyklių – prietaisas Jums tarnaus ilgesnį laiką.

Visais atvejais, tiek esant gedimams, tiek turint klausimų dėl el. prietaisų veikimo – prašome kreiptis 24h per parą el. paštu: [email protected] – atsakome kiek galime skubiau.